Members


Last Update: May 24, 2021

Current Members

Associate Professor

Researchers

 • Shoma Shimizu
 • Panca Dewi Pamungkasari

Secretary

 • Rimiko Shibata

Doctoral Course Students

 • Shota Saito (D3)
 • Kento Uchida (D2)
 • Ryoki Hamano (D1)
 • Nozomu Yoshinari (D1)

Master’s Course Students

 • Hiroshi Umeki (M2)
 • Haruki Umemoto (M2)
 • Yuuhei Noda (M2)
 • Suguru Furihata (M2)
 • Takuya Matsuda (M2)
 • Teppei Yamaguchi (M2)
 • Kentaro Wakabayashi (M2)
 • Yasuhiro Okawa (M1)
 • Ryuji Sakakibara (M1)
 • Kenta Nishihara (M1)
 • Masashi Noguchi (M1)
 • Youichi Hirose (M1)
 • Ittetsu Fukuda (M1)
 • Kouta Yamanishi (M1)

Undergraduate Students

 • Yasutoshi Kishimoto (B4)
 • Genki Sakata (B4)
 • Yuta Suzuki (B4)
 • Yuta Matsumoto (B4)
 • Yuki Mabuchi (B4)
 • Tetsui Kou (B3, ROUTE Project)
 • Tatsuya Fujise (B2, ROUTE Project)
 • Yutaro Yamada (B2, ROUTE Project)

Alumni

 • Takahiro Arai (Master’s & Undergraduate Courses)
 • Zhihan Zhang (Master’s Courses & Research Student)
 • Yudai Hojo (Master’s & Undergraduate Courses)
 • Hiroaki Yoshihara (Undergraduate Course)
 • Eiichi Asakawa (Master’s & Undergraduate Courses)
 • Kai Okada (Master’s & Undergraduate Courses)
 • Tatsunori Shiomoto (Master’s & Undergraduate Courses)
 • Wataru Shibayama (Master’s & Undergraduate Courses)
 • Yusei Kawai (Master’s Course)
 • Yuki Endo (Undergraduate Course)
 • Hirokazu Kobayashi (ROUTE Project)
 • Nguyen Quang Huy (ROUTE Project)
 • Yasushi Iwata (Undergraduate Course)
 • Yuki Shibata (ROUTE Project)